فرامین تری دی مکس ( ۳D Max )

آموزش نورپردازی تری دی مکس

فرامین تری دی مکس و یا دستورات مربوط به آن، یکی از عوامل تعیین کننده در طراحی و ساخت است.

فرامین بیشماری در خلق پدیده ای واحد وجود دارد یا به عبارتی ساده تر جهت ساخت یک آبجکت ده ها راه و روش مختلف وجود دارد و فرامین تری دی مکس در خلق یک آبجکت بسیار متنوع است که نهایتا نتیجه ای واحد را به دنبال دارد.

اما افزایش دامنه آگاهی از فرامین تری دی مکس می تواند تاثیری شگرف در امر آموزش ۳D max به دنبال داشته باشد

فرامین تری دی مکس

فرامین تری دی مکس شامل مجموعه ای است از دستورات و میانبرها و تنظیمات که در مجموع به آن فرامین تری دی مکس گفته می شود.

بخشی از فرامین تری دی مکس دربرگیرنده دستورات حرکتی است و بخشی دیگر مربوط است به دستورات ساخت و تغییرات ساختاری. اگرچه بسیاری از افراد تنظیمات مرتبط با رندر را جزئی از فرامین تری دی مکس به حساب می آورند.

یکی از بخش های فرامین تری دی مکس که در سرعت کار بسیار موثر است، کلیدهای میانبر ۳d max است که می تواند کمک بسیار موثری در سرعت و کیفیت کار داشته باشد.

جدولی از کلیدهای میانبر و فرامین تری دی مکس

FunctionKeyboard shortcut
Main UI
Adaptive Degradation ToggleO
AlignAlt+A
Angle Snap ToggleA
Arc Rotate View ModeCtrl+R
Auto Key Mode ToggleN
Background Lock ToggleAlt+Ctrl+B
Backup Time One Unit,
Bottom ViewB
Camera ViewC
CloneCtrl+V
Cycle Active Snap TypeAlt+S
Cycle Selection MethodCtrl+F
Cycle Snap HitAlt+Shift+S
Default Lighting ToggleCtrl+L
Delete Objects.
Disable ViewportD
Display as See-Through ToggleAlt+X
Environment Dialog Toggle۸
Expert Mode ToggleCtrl+X
FetchAlt+Ctrl+F
Forward Time One Unit.
Front ViewF
Go to End FrameEnd
Go to Start FrameHome
HelpF1
Hide Cameras ToggleShift+C
Hide Geometry ToggleShift+G
Hide Grids ToggleG
Hide Helpers ToggleShift+H
Hide Lights ToggleShift+L
Hide Particle Systems ToggleShift+P
Hide Shapes ToggleShift+S
Hide Space Warps ToggleShift+W
HoldAlt+Ctrl+H
Isometric User ViewU
Left ViewL
Lock User Interface ToggleAlt+0
Material Editor ToggleM
Maximize Viewport ToggleAlt+W
MAXScript ListenerF11
New SceneCtrl+N
Normal AlignAlt+N
Open FileCtrl+O
Pan ViewCtrl+P
Pan ViewportI
Percentage Snap ToggleShift+Ctrl+P
Perspective User ViewP
Place HighlightCtrl+H
Play Animation/
Quick AlignShift+A
Quick RenderShift+Q
Redo Scene OperationCtrl+Y
Redo Viewport OperationShift+Y
Redraw All Views`
Render LastF9
Render Scene Dialog ToggleF10
Restrict Plane CycleF8
Restrict to XF5
Restrict to YF6
Restrict to ZF7
Save FileCtrl+S
Scale CycleCtrl+E
Select AllCtrl+A
Select AncestorPageUp
Select and MoveW
Select and RotateE
Select By NameH
Select ChildPageDown
Select ChildrenCtrl+PageDown
Select InvertCtrl+I
Select NoneCtrl+D
Selection Lock ToggleSpacebar
Set Key Mode
Set KeysK
Shade Selected Faces ToggleF2
Show Floating DialogsCtrl+`
Show Main Toolbar ToggleAlt+6
Show Safeframes ToggleShift+F
Show Selection Bracket ToggleJ
Snap To Frozen Objects ToggleAlt+F2
Snaps ToggleS
Snaps Use Axis Constraints ToggleAlt+D, Alt+F3
Sound Toggle\
Spacing ToolShift+I
Spot/Directional Light ViewShift+4
Sub-object Level CycleInsert
Sub-object Selection ToggleCtrl+B
Top ViewT
Transform Gizmo Size Down
Transform Gizmo Size Up=
Transform Gizmo ToggleX
Transform Type-In Dialog ToggleF12
Undo Scene OperationCtrl+Z
Undo Viewport OperationShift+Z
Update Background ImageAlt+Shift+Ctrl+B
View Edged Faces ToggleF4
Viewport BackgroundAlt+B
Virtual Viewport Pan DownNumPad 2
Virtual Viewport Pan LeftNumPad 4
Virtual Viewport Pan RightNumPad 6
Virtual Viewport Pan UpNumPad 8
Virtual Viewport ToggleNumPad /
Virtual Viewport Zoom InNumPad +
Virtual Viewport Zoom OutNumPad –
Wireframe / Smooth+Highlights ToggleF3
Zoom Extents All SelectedZ
Zoom Extents AllShift+Ctrl+Z
Zoom ExtentsAlt+Ctrl+Z
Zoom In 2XAlt+Shift+Ctrl+Z
Zoom ModeAlt+Z
Zoom Out 2XAlt+Shift+Z
Zoom Region ModeCtrl+W
Zoom Viewport In[, Ctrl+=
Zoom Viewport Out], Ctrl+-
Snaps Action Table
Snap To Edge/Segment ToggleAlt+F10
Snap To Endpoint ToggleAlt+F8
Snap To Face ToggleAlt+F11
Snap To Grid Points ToggleAlt+F5
Snap To Midpoint ToggleAlt+F9
Snap To Pivot ToggleAlt+F6
Snap To Vertex ToggleAlt+F7
Track View
Add KeysA
Apply Ease CurveCtrl+E
Apply Multiplier CurveCtrl+M
Assign ControllerC
Copy ControllerCtrl+C
Expand Object ToggleO
Expand Track ToggleEnter, T
FiltersQ
Lock SelectionSpace
Lock Tangents ToggleL
Make Controller UniqueU
Move Highlight DownDown Arrow
Move Highlight UpUp Arrow
Move KeysM
Nudge Keys LeftLeft Arrow
Nudge Keys RightRight Arrow
PanP
Paste ControllerCtrl+V
Scroll DownCtrl+Down Arrow
Scroll UpCtrl+Up Arrow
Snap FramesS
Zoom Horizontal Extents KeysAlt+X
ZoomZ
Material Editor
BackgroundB
BacklightL
Cycle 3X2, 5X3, 6X4 Sample SlotsX
Get MaterialG
Go Backward to SiblingLeft Arrow
Go Forward to SiblingRight Arrow
Go to ParentUp Arrow
Make PreviewP
OptionsO
Schematic View
Add BookmarkB
Display FloaterD
FiltersP
Free AllAlt+F
Free SelectedAlt+S
Invert Selected NodesCtrl+I
Move ChildrenAlt+C
Next BookmarkRight Arrow
Previous BookmarkLeft Arrow
Rename ObjectR
Select All NodesCtrl+A
Select ChildrenCtrl+C
Select NoneCtrl+D
Show GridG
Toggle ShrinkCtrl+S
Use Connect ToolC
Use Select ToolS
Zoom Selected ExtentsZ
ActiveShade
CloseQ
Draw RegionD
RenderR
Select ObjectS
Toggle Toolbar (Docked)Space
Video Post
Add Image Filter EventCtrl+F
Add Image Input EventCtrl+I
Add Image Layer EventCtrl+L
Add Image Output EventCtrl+O
Add New EventCtrl+A
Add Scene EventCtrl+S
Edit Current EventCtrl+E
Execute SequenceCtrl+R
New SequenceCtrl+N
NURBS
CV Constrained Normal MoveAlt+N
CV Constrained U MoveAlt+U
CV Constrained V MoveAlt+V
Display CurvesShift+Ctrl+C
Display DependentsCtrl+D
Display LatticesCtrl+L
Display Shaded LatticeAlt+L
Display SurfacesShift+Ctrl+S
Display ToolboxCtrl+T
Display TrimsShift+Ctrl+T
Local Select Sub-Object By NameCtrl+H
Lock 2D SelectionSpace
Select Next in UCtrl+Right Arrow
Select Next in VCtrl+Up Arrow
Select Previous in UCtrl+Left Arrow
Select Previous in VCtrl+Down Arrow
Select Sub-Object By NameH
Set Tessellation Preset 1Alt+1
Set Tessellation Preset 2Alt+2
Set Tessellation Preset 3Alt+3
Soft SelectionCtrl+S
Switch To Curve CV LevelAlt+Shift+Z
Switch To Curve LevelAlt+Shift+C
Switch To Imports LevelAlt+Shift+I
Switch To Point LevelAlt+Shift+P
Switch To Surface CV LevelAlt+Shift+V
Switch To Surface LevelAlt+Shift+S
Switch To Top LevelAlt+Shift+T
Transform DegradeCtrl+X
Editable Poly
Bevel ModeShift+Ctrl+B
Border Level۳
Chamfer ModeShift+Ctrl+C
ConnectShift+Ctrl+E
Constrain to EdgesShift+X
CutAlt+C
Edge Level۲
Element Level۵
Extrude ModeShift+E
Face Level۴
Grow SelectionCtrl+PageUp
Hide UnselectedAlt+I
HideAlt+H
Object Level۶
Quickslice ModeShift+Ctrl+Q
Repeat Last Operation;
Select Edge LoopAlt+L
Select Edge RingAlt+R
Shrink SelectionCtrl+PageDown
Unhide AllAlt+U
Vertex Level۱
Weld ModeShift+Ctrl+W
Edit/Editable Mesh
Bevel ModeCtrl+V, Ctrl+B
Chamfer ModeCtrl+C
Cut ModeAlt+C
DetachCtrl+D
Edge InvisibleCtrl+I
Edge Level۲
Edge TurnCtrl+T
Element Level۵
Extrude ModeCtrl+E
Face Level۳
Polygon Level۴
Vertex Level۱
Weld SelectedCtrl+W
Weld Target ModeAlt+W
Edit Normals
Break NormalsB
Copy NormalCtrl+C
Edge LevelCtrl+3
Face LevelCtrl+4
Make ExplicitE
Normal LevelCtrl+1
Object LevelCtrl+0
Paste NormalCtrl+V
Reset NormalsR
Specify NormalsS
Unify NormalsU
Vertex LevelCtrl+2
FFD
Switch To Control Point LevelAlt+Shift+C
Switch To Lattice LevelAlt+Shift+L
Switch To Set Volume LevelAlt+Shift+S
Switch To Top LevelAlt+Shift+T
Edit Poly
Bevel ModeShift+Ctrl+B
Border Level۳
Chamfer ModeShift+Ctrl+C
ConnectShift+Ctrl+E
Constrain to EdgesShift+X
CutAlt+C
Edge Level۲
Element Level۵
Extrude ModeShift+E
Grow SelectionCtrl+PageUp
Hide UnselectedAlt+I
HideAlt+H
Object Level۶
Polygon Level۴
Quickslice ModeShift+Ctrl+Q
Repeat Last Operation;
Select Edge LoopAlt+L
Select Edge RingAlt+R
Shrink SelectionCtrl+PageDown
Unhide AllAlt+U
Vertex Level۱
Weld ModeShift+Ctrl+W
Physique
Copy EnvelopeCtrl+C
DeleteCtrl+D
NextPageDown
Paste EnvelopeCtrl+V
Previous Selection LevelShift+I
PreviousPageUp
Reset EnvelopesCtrl+E
Unwrap UVW
Break Selected VerticesCtrl+B
Detach Edge VertsD, Ctrl+D
Edit UVW’sCtrl+E
Filter Selected FacesAlt+F
Freeze SelectedCtrl+F
Get Face Selection From StackAlt+Shift+Ctrl+F
Get Selection From FacesAlt+Shift+Ctrl+P
Hide SelectedCtrl+H
Load UVWAlt+Shift+Ctrl+L
Lock selected verticesSpace
Mirror HorizontalAlt+Shift+Ctrl+N
Mirror VerticalAlt+Shift+Ctrl+M
Move HorizontalAlt+Shift+Ctrl+J
Move VerticalAlt+Shift+Ctrl+K
PanCtrl+P
Planar map faces/patchesEnter
Show Seams In ViewportAlt+E
SnapCtrl+S
Texture Vertex Contract SelectionNumPad -, –
Texture Vertex Expand SelectionNumPad +, =
Texture Vertex Move ModeQ
Texture Vertex Rotate ModeCtrl+R
Texture Vertex Weld SelectedCtrl+W
Texture VertexTarget WeldCtrl+T
Unwrap OptionsCtrl+O
Update MapCtrl+U
Zoom Extents SelectedAlt+Ctrl+Z
Zoom ExtentsX
Zoom RegionCtrl+X
Zoom To GizmoShift+Space
ZoomZ
Crowd
SolveS
Biped
Change Leg StateAlt+Ctrl+S
Collapse Move All Mode changesAlt+M
Copy PostureAlt+C
Fix GraphsAlt+Ctrl+F
Lock Selected Keys (toggle)Alt+Ctrl+L
Paste Posture OppositeAlt+B
Paste PostureAlt+V
Play BipedV
Reset all limb keysAlt+K
Scale In Transform (toggle)Alt+Ctrl+E
Set Key۰
Set RangeAlt+R
Toggle Biped Keys in TrackBarAlt+T
TV Select end of footstepsAlt+D
TV Select entire foostepAlt+S
TV Select start of foostepsAlt+A
Reaction Manager
Set Max InfluenceCtrl+I
Set Min InfluenceAlt+I
Particle Flow
Particle Emission Toggle;
Particle View Toggle۶
Selected Particle Emission ToggleShift+;
Copy Selected In Particle ViewCtrl+C
Paste In Particle ViewCtrl+V
Select All In Particle ViewCtrl+A
Object Display Culling
Object Display CullingAlt+O
WalkThrough
Accelerate ToggleQ
BackS, Down Arrow
Decelerate ToggleZ
Decrease Step Size[
DownC, Shift+Down Arrow
ForwardW, Up Arrow
Increase Step Size]
LeftA, Left Arrow
LevelShift+Space
Lock Vertical RotationSpace
Reset Step SizeAlt+[
RightD, Right Arrow
UpE, Shift+Up Arrow
Macro Scripts
Add/Edit Parameters… (TV)Ctrl+1
Cap (Poly)Alt+P
Collapse (Poly)Alt+Ctrl+C
Collect Parameters SVAlt+3
Collect Parameters TVAlt+4
Create Camera From ViewCtrl+C
Cut (Poly)Alt+C
Extrude Face (Poly)Alt+E
Geometry Selection Visibility ToggleAlt+G
Isolate SelectionAlt+Q
Meshsmooth (Poly)Ctrl+M
Parameter CollectorAlt+2
Parameter EditorAlt+1
Parameter Wiring DialogAlt+5
Render to Texture Dialog Toggle۰
Smart ScaleR
Smart SelectQ
Start Parameter WiringCtrl+5
Sub-Object Level 1۱
Sub-Object Level 2۲
Sub-Object Level 3۳
Sub-Object Level 4۴
Sub-object Level 5۵
WalkThrough View ModeUp Arrow
Quad Menu Sets
Animation[Alt+RMB]
Custom[Shift+Ctrl+Alt+RMB]
Custom[Shift+Ctrl+RMB]
Lighting | Render[Ctrl+Alt+RMB]
Modeling[Ctrl+RMB]
Reactor[Shift+Alt+RMB]
Snap[Shift+RMB]
ViewportsV

ثبت نام کلاسهای تری دی مکس

1 Trackback / Pingback

  1. آموزشگاه 3d max | سنگ ساختمانی شرکت چلیپا

Leave a Reply