متریال دهی در ۳D Max

متریال دهی یکی از بخش های مهم و کلیدی تری دی مکس است. بدون متریال اشیاء روح و شکل خود را از دست خواهند داد … ادامه خواندن متریال دهی در ۳D Max